ÁFA kulcsok

Tetszőleges ÁFA felvitel, módosítás, törlés

A Törzsadatok / ÁFA kulcsok menü néhány ÁFA típussal már fel van töltve, pl. ÁFA neve 27%, ÁFA kulcs 27, ÁFA - Az alkalmazott adó mértéke az Áfa tv. 169.§ j).

A megadott ÁFA féleségek módosíthatóak a sor kiválasztása után a Módosítás gombon, illetve újabb ÁFA kulcs vehető fel a Felvitel gombon, nem használatos sor a Törlés gombon törölhető, vagy inaktívvá tehető.

ÁFA-hoz megadandó kötelező jellemzők

 • ÁFA neve: max. 3 karakter hosszúságban beírható az ÁFA féleség megnevezése, pl 27%, 5% TAM, AM, FAD, HO stb. Ez jelenik meg a számlán is, mely korlátozza 3 betűsre a hosszát. A Nyelvek fülön idegen nyelven is megadható a megfelelője, ha a vevő igényli.
 • ÁFA kulcs: értelemszerűen 27, 18, 5 vagy 0.
 • NAVOSZ3.0 ÁFA megfeleltetés: a program számára a NAV számlaadatszolgáltatás xml megképzéshez szükséges. A legördülő listából választható ki a megfelelő minden ÁFA féleséghez. Például
  • a belföldön szokásos 27, 18, 5%-os ÁFA-hoz az ÁFA - Az alkalmazott adó mértéke az Áfa tv. 169.§ j); vagy
  • az AM vagy AAM-hez AAM - Alanyi adómentes
  • az TM vagy TAM-hez TAM - 'tárgyi mentes' ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel...
  • kitétel kapcsolható.

   !Ezen kategóriák a NAV Online számlaadat adatszolgáltatás gépi kódjai generáláshoz szükségesek, szövegesen nem jelennek meg a számlán. Azaz a számlán szövegesen továbbra is meg kell jeleníteni a mentességet előíró törvényi hivatkozást, például a belföldi FAD, a közösségi EUFADE vagy EUFAD37 esetén a fordított adózásra utaló kifejezést és törvényhelyet.

   A programban a számlakép megőrzése céljából nincs lehetőség 3-nál hosszabb megnevezést használni, azaz nem adható meg pl. EUFAD37. Ez nem hiba, hiszen külföldi partnere számára ez nem jelent semmit(1), másrészt mert az NAV xml-ben kötelező a használata, de a számlán nem az(2).

   További magyarázat a lenti táblázatban, illetve forrás hivatkozáson olvasható erről, ha nem lenne egyértelmű a listából mit szüséges adott ügylet/tétel ÁFA kulcsához/féleséghez választani.

ÁFA a NAVOSZ3.0 rendszerében - ami az xmlben meg kell jelenjen

A lenti táblázat segítségével a számlázó programban létrehozott ÁFA kulcsokhoz az alábbiak szerint lehet a NAV oldaláról megfelelő értéket kiválasztani. A korábban használatos

 • ÁFA törvény hatályán kívüli 0% típushoz az ATK, EUFAD37, EUFADE, EUE és HO;
 • mentes 0% típusokhoz az AAM, TAM, KBAET, KBAUK, EAM, NAM kategóriák rendelhetők.


Érték Jelentés ÁFA törvény Használati példa
AAM Alanyi adómentes XIII. fejezet A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
ÁFA Az alkalmazott adó mértéke ÁFA tv. 169. § j
AFE Adóalap és felszámított adó eltérésének kódja
ATK Áfa tárgyi hatályán kívül 2-3. § Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, ,a közcélú adomány stb.
EAM adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) 98-109. § Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
EUE Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
EUFAD37 Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet 37. § (1) Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
EUFADE Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
FAD A belföldi fordított adózás jelölése -Áfa tv. 142. §
HO Harmadik országban teljesített ügylet Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
KAF Különbözet szerinti szabályozás jelölése - Áfa tv. 169. § p) q)
KBAET adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül 89. § A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
KBAUK adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés 89. § (2) Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
NAM egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség 110-118. § A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
NOA Nincs felszámított ÁFA a 17. § alapján
NONREFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie 11. §, 14. § Az ide tartozó eset annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő az adóalannyal kötött szerződésében, megállapodásában (ami lehet szóbeli is), vállalja, hogy megtéríti az adóalanynak azt az adót, amit az adóalanynak a neki nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás miatt kell fizetendő áfaként megállapítania.
REFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie 11. §, 14. § Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, és ezért ahhoz kapcsolódóan az adóalanynak adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenes biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.
TAM 'tárgyi adómentes' ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes 85. §, 86. § Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).

*forrás (117-es oldal és után)