Törzsadatok

Pénznemek és bankszámlák

Itt (Törzsadatok) adható meg a szervezet által használt összes

 • pénznem
 • bankszámlaszám

a Felvitel, Módosít és Törlés gombokkal.

Egy pénznemhez több bankszámlaszám, egy bankszámlaszámhoz több pénznem is rendelhető. A leggyakrabban használt pénznem és bankszámlaszám alapértelmezettként jelölhető. Kötelezően megadandó a pénznem nemzetközi 3 betűs rövidítése, a pénznem kisebb egységeit jelző tizedes szám (pédául HUF esetén 0, hisz nem használunk a magyar forintnál fillért) és egy bankszámlaszám, melyre a teljesítéseket várjuk. Az IBAN szám, a SWIFT kód és a bank neve megadása választható

Mennyiségi egységek

Tetszőleges mennyiségi egység felvihető, megadható az idegen nyelvi kifejezés is, pl. fordítási szolgáltatás esetén Leütés és pl. Character vagy zöldség értékesítésnél 500gr-os kiszerelés vagy Raklap.

A NAV Online adatszolgáltatás kódot illeszt minden mennyiséghez, ennek biztosításához szükséges a mennyiségeket az adóhatóság által megadott kategóriák egyikébe sorolni. Pl. Kilo = Kilogramm, vagy amennyiben nem illik a felsoroltakhoz az általunk használatos egység, pl. Raklap, ahhoz a Saját-ot kell választani a Módosítás gombon a NAV mennyiségi egység mezőben.

ÁFA kulcsok

Tetszőleges ÁFA felvitel, módosítás, törlés

A Törzsadatok / ÁFA kulcsok menü néhány ÁFA típussal már fel van töltve, pl. ÁFA neve 27%, ÁFA kulcs 27, ÁFA - Az alkalmazott adó mértéke az Áfa tv. 169.§ j).

A megadott ÁFA féleségek módosíthatóak a sor kiválasztása után a Módosítás gombon, illetve újabb ÁFA kulcs vehető fel a Felvitel gombon, nem használatos sor a Törlés gombon törölhető, vagy inaktívvá tehető.

ÁFA-hoz megadandó kötelező jellemzők

 • ÁFA neve: max. 3 karakter hosszúságban beírható az ÁFA féleség megnevezése, pl 27%, 5% TAM, AM, FAD, HO stb. Ez jelenik meg a számlán is, mely korlátozza 3 betűsre a hosszát. A Nyelvek fülön idegen nyelven is megadható a megfelelője, ha a vevő igényli.
 • ÁFA kulcs: értelemszerűen 27, 18, 5 vagy 0.
 • NAVOSZ3.0 ÁFA megfeleltetés: a program számára a NAV számlaadatszolgáltatás xml megképzéshez szükséges. A legördülő listából választható ki a megfelelő minden ÁFA féleséghez. Például
  • a belföldön szokásos 27, 18, 5%-os ÁFA-hoz az ÁFA - Az alkalmazott adó mértéke az Áfa tv. 169.§ j); vagy
  • az AM vagy AAM-hez AAM - Alanyi adómentes
  • az TM vagy TAM-hez TAM - 'tárgyi mentes' ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel...
  • kitétel kapcsolható.

   !Ezen kategóriák a NAV Online számlaadat adatszolgáltatás gépi kódjai generáláshoz szükségesek, szövegesen nem jelennek meg a számlán. Azaz a számlán szövegesen továbbra is meg kell jeleníteni a mentességet előíró törvényi hivatkozást, például a belföldi FAD, a közösségi EUFADE vagy EUFAD37 esetén a fordított adózásra utaló kifejezést és törvényhelyet.

   A programban a számlakép megőrzése céljából nincs lehetőség 3-nál hosszabb megnevezést használni, azaz nem adható meg pl. EUFAD37. Ez nem hiba, hiszen külföldi partnere számára ez nem jelent semmit(1), másrészt mert az NAV xml-ben kötelező a használata, de a számlán nem az(2).

   További magyarázat a lenti táblázatban, illetve forrás hivatkozáson olvasható erről, ha nem lenne egyértelmű a listából mit szüséges adott ügylet/tétel ÁFA kulcsához/féleséghez választani.

ÁFA a NAVOSZ3.0 rendszerében - ami az xmlben meg kell jelenjen

A lenti táblázat segítségével a számlázó programban létrehozott ÁFA kulcsokhoz az alábbiak szerint lehet a NAV oldaláról megfelelő értéket kiválasztani. A korábban használatos

 • ÁFA törvény hatályán kívüli 0% típushoz az ATK, EUFAD37, EUFADE, EUE és HO;
 • mentes 0% típusokhoz az AAM, TAM, KBAET, KBAUK, EAM, NAM kategóriák rendelhetők.


Érték Jelentés ÁFA törvény Használati példa
AAM Alanyi adómentes XIII. fejezet A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
ÁFA Az alkalmazott adó mértéke ÁFA tv. 169. § j
AFE Adóalap és felszámított adó eltérésének kódja
ATK Áfa tárgyi hatályán kívül 2-3. § Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, ,a közcélú adomány stb.
EAM adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) 98-109. § Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
EUE Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
EUFAD37 Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet 37. § (1) Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
EUFADE Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
FAD A belföldi fordított adózás jelölése -Áfa tv. 142. §
HO Harmadik országban teljesített ügylet Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
KAF Különbözet szerinti szabályozás jelölése - Áfa tv. 169. § p) q)
KBAET adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül 89. § A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
KBAUK adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés 89. § (2) Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
NAM egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség 110-118. § A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
NOA Nincs felszámított ÁFA a 17. § alapján
NONREFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie 11. §, 14. § Az ide tartozó eset annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő az adóalannyal kötött szerződésében, megállapodásában (ami lehet szóbeli is), vállalja, hogy megtéríti az adóalanynak azt az adót, amit az adóalanynak a neki nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás miatt kell fizetendő áfaként megállapítania.
REFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie 11. §, 14. § Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, és ezért ahhoz kapcsolódóan az adóalanynak adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenes biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.
TAM 'tárgyi adómentes' ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes 85. §, 86. § Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).

*forrás (117-es oldal és után)

Fizetési módok

A Törzsadatok / Fizetési módok menüben lehetséges felvinni, szerkeszteni, törölni fizetési módot.

 • Tetszőleges fizetési módok - pl. előre utalás, utalás, csekk, készpénz - rögzíthetők.
 • Idegen nyelvű megfelelő is megadható, megadása esetén, idegen nyelvű számla készítésekor automatikusan az adott nyelvű elnevezés jelenik meg a számlán.
 • Meg lehet határozni, hogy a befizetés közvetlenül a pénztárba történik-e, vagy sem. Ezzel automatizáljuk készpénzfizetés esetén a bevételi pénztárbizonylat generálást.
 • További beállítási lehetőség a
  • számla teljesítetté tétel automatizálása
  • fizetési határidő megadása
  • az alapértelmezettként kiválasztott fizetési mód minden számlaíráskor fel lesz ajánlva
  • Törzsadatok / Ügyfelek menüben ügyfélhez kapcsolt alapértelmezett fizetési mód is beállítható

Bizonylat tömbök

A bizonylat azonosító sorszám felépítése

 • Az alapértelmezetten generált bizonylatsorszám felépítés 4 számjegynyi évszám, SZH illetve SZE vagy Á vagy D vagy L betű, utalva a bizonylattípusra, 7 számjegynyi sorszám.
 • Így keletkeztetett például a demo programban található 2013/SZH0000001 azonosító a forintos, 2013/SZE0000001 az eurós számlák számára, 2013/Á0000001 az árajánlatok számára.

Az alapértelmezett bizonylat azonosító sorszám módosítása

A karaktertipológia az első bizonylat kiállításáig átalakítható. A módosítás folyamata:

 1. a Törzsadatok / Bizonylat tömbök almenüben
 2. a módosítani kívánt alapértelmezett bizonylat tömb típus (árajánlat, díjbekérő, szállító, számla) kiválasztása a sorra kattintással
 3. majd a jobb alsó gombsoron a Módosít gombra kattintás
 4. A felbukkanó ablakban a feljebb részletezett sorszámtipológia az első harmadban található. A következő lehetőségek vannak:
  • az évszám letiltható (a perjel szintén eltűnik),
  • a betű előtagok tetszőleges betűre válaszhatók 1, 2, 3, stb., egészen 6 darab karakter megjelentetésével
  • a kezdő sorszám is megválasztható

Az első számla kiállításával a számlatömb sorszámozása már nem módosítható, azt a jogszabálynak megfelelően kihagyás és ismétlődés mentesen generálja a program.

Új bizonylat tömb létrehozása

Tetszőleges számú tömb nyitható a program által támogatott bármely bizonylattípusból. A szigorú számadású típust szigorú számadásba kell venni.

 1. a Törzsadatok / Bizonylat tömbök almenüben
 2. a jobb alsó gombsoron a Felvitel gombra kattintás
 3. a felbukkanó ablakban számos részlet paraméretezhető, a teljesség igénye nélkül meghatározható:
  • az Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt tulajdonság évváltáskor tapasztlaható következményeiről bővebben írunk
  • a Bizonylatkibocsátó adatai alatt kinyomtatandó egyéb szöveg, pl a "pénzforgalmi elszámolás", "FELÍR", "Kisadózó" vagy "jövedéki engedély száma" kitételek (! a NAV adatszolgáltatás .xml-hez vonatkozó felületeken ezeket ismételten meg kell adni)
  • az első és a további példányok nyomtatója megadásával felülírható a Fájl / Beállítások / Nyomtatás fülön megadott nyomtató
  • az első bizonylat kiállítását megelőzően az azonosító karakter sorozat
  • nyomtatandó példányszám
  • kétablakos borítékhoz illeszkedő címzés közvetlenül a bizonylaton
  • példányok megkülönböztetése opció
  • forrásbizonylat sorszámának feltüntetése
  • aláírás, bélyegzés lehetősége
  • a kiállító neve a fejlécben szerepeljen-e
  • szükséges-e a példányszámok megkülönböztetése illetve, ha igen nyomtatandó példányszám megadása
  • pozícíószámozásra szükség van-e
  • kötelezően megjelenítendő Állandó bizonylatzáró szöveg
  • kötelező adatokon felül ügyfélazonosítók kiválasztása
  • az EKÁER súlykorláthoz számított súly fel is tüntethető bizonylatokon
  • a Fájl / Beállítások / Tételkezelés felületen megadott egységár tizedes szám nyomtatásban való megjelenítése.

Meglévő bizonylat tömb tulajdonságainak módosítása

A sorszámtartomány kivételével bármely tulajdonság módosítható:

 • a Törzsadatok / Bizonylat tömbök almenüben kijelöljük a módosítani kívánt tömböt, majd
 • a jobb alsó gombsoron a Módosít gombra kattintva módosítjuk a tulajdonságot.
  • például évváltáskor vagy esetleges adatvesztés esetén a tömb inkatívvá tehető, így adatai hozzáférhetőek maradnak, de a számlázást a program ide nem ajánlja fel, nem engedélyezi.

Ügyfelek

Ebben az almenüben adhatók meg és tarthatók karban ügyfeleink adatai.

Adatbevitel

A Felvitel, illetve tömeges adatbevitelhez az Import gombbal népesíthetjük be adatokkal a törzset. Az ügyféladatokat a listában kiválasztással, majd a Módosít és Törlés gombokkal tovább alakíthatjuk.

Ügyféladatok típusai

 • Alapadatok fülön egy ügyfélhez rendelhető szokásos számlázási, elérhetőségi, és postacím elemeken túl EU adószám lekérdezés indítható a VIES felületére, és emailes és skype-os kapcsolatfelvétel is kezdeményezhető.
 • A Pénzügy fülön ügyfélhez rendelhető alapértelmezett fizetési mód, árkategória, kedvezmény adható meg és bankszámla adatok rögzíthetők.
 • Megadható az alapértelmezett Számlatovábbítási mód, pl. elektronikus számlázás, mely számla rögzítéskor módosítható.
 • A program egy ügyfélhez több Szállítási cím-et is tud kezelni.
 • Egyéb fülön ügyfélspecifikus adatok vihetők fel: csak a programfelületen felbukkanó megjegyzés, a folyamatos szolgáltatás számlázásának jelzése (ez a számlaszerkesztőre van hatással), különböző beszállítói adatok adhatók meg pl. SAP kód, szállítói azonosító, stb. (ezek a bizonylat fejlécben, és a kibocsátói oldalon lesznek láthatók).


Műveletek egyedi ügyfelekkel

 • A Boríték, és egyéb Nyomtatvány, pl. postai utalvány nyomtatása kezdeményezhető.
 • A Dokumentum Kitöltő és Nyomtató Modul licensszel a Dokumentum gombon ügyfélalapú formalevelek kiállítása indítható.
 • Az Üzenet gombon email vagy sms küldhető a Hírlevél illetve SMS Küldő modulok jelenlétében.
 • A Szerződés gombon megjelenő ablakban kiválasztott ügyféllel kötött szerződéseket rögzíthetjük, ha szükség van szerződés szám bizonylaton történő ismételet feltüntetésére.


A táblázaton végezhető műveletek

 • A táblázat felett a lista szűrése beviteli mező a listában felsorolt azon sorokat adja vissza, amelyek tartalmazzák a beírt karaktersort. A tölcsér ikonra koppintva szűkíthető a szűrni kívánt oszlopok sora, és megadható, hogy már gépelés közben is vagy csak enter-t követően mutassa az eredményt a funkció.
 • A táblázat alatti ikonsoron a felbukkanó súgók szerinti feladatok kezdeményezhetők: oszloposorrend módosítás, oszlopok elrejtése, ügyfál tábla exportja, vagy a ||| ikonnnal egyedi adatmezőket vehetünk fel.

Tételek és szolgáltatások

Minden, a szoftverben előforduló tételt vagy szolgáltatást a törzsben fel kell rögzíteni. Új tétel rögzítése lehetséges ebben a menüben illetve a programban mindenhol, ahol a tételkiválasztó elem végén + nyomógomb látható.

Alapműveletek

 • A Felvitel gombról felbukkanó ablak 5 füllel rendelkezik. A Felvitel - Tételek és szolgáltatások fő fülön megadható a nettó vagy bruttó ár, raktármodul esetén a beszerzési ár is. Rögzítendő az Áfa kulcs, a mennyiség egysége. Amennyiben éltünk a termékek, szolgátatások csoportba rendezésével, az új tételt csoportba kell sorolnunk. Ha a Fájl / Beállítások almeüben a Tételkezelés -nél kiválaszotttuk, itt megadható a tétel cikkszám, egyéb besorolás és vonalkód is.
  • A NAV adatszolgáltatás kötelezően bekéri a Szolgáltatás és Közvetített szolgáltatás-ra való utalásokat, tehát amennyiben a tételre ezen kategória alá esik, jelölendő.
  • A tételt billentyűzet helyett vonalkódolvasóval is felvihetjük.
  • Ha engedélyeztük a Fájl / Beállítások / Raktár fülön, aktív az EKÁER súly határ számításához szükséges Egységsúly.
  • A második fül a programban elérhető nyelveken is megengedi a termék/szolgáltatás megnevezés felvitelét .
  • Az ADR fül a veszélyes áruk beállításáról szól, további két fülön hosszabb leírást adhatunk a termék mellé akár HTML kódban, illetve keresztreferencia számok rendelhetők a tételhez.
 • Tömeges adatbevitelhez az Import gombbal népesíthetjük be adatokkal a törzset.
 • Számlaírás közben is kattinthatunk a tétel felviteli felületre az Új tétel linkről.
 • A tételadatokat kiválasztással a Módosítás és Törlés gombokkal tovább alakíthatjuk.

További műveletek

 • Az ÁFA módosítás gombbal akár több elemet kijelölve vagy leszűrve tömegesen módosíthajtuk az Áfa kulcsokat. A gombra felbukkanó ablak lehetőséget ad az árak finomra hangolására, hogy megelőzzük a nehezen kezelhető szorzatok kialakulását.
 • A Képek gombon felvett elemhez képet csatolhatunk,
 • a Vonalkód lista megjeleníti az elemek vonalkódos listáját.
 • Kizárólag az azt Fájl / Beállítások menüben kiválasztó felhasználó számára jelenik meg az IFA gomb, melyen az idegenforgalmi adó kezelése oldható meg.

A képernyő többi eleme a program egyéb listás felületeihez hasonló:

 • A ||| ikonnnal egyedi adatmezőket vehetünk fel.
 • A lista szűrése beviteli mező a listában felsorolt sorok azon adatait adja vissza, amelyek tartalmazzák a beírt karaktersort. A tölcsér ikonra koppintva szűkíthető a szűrni kívánt oszlopok sora, és megadható, hogy már gépelés közben is vagy csak enter-t követően mutassa az eredményt a funkció.
 • a további két ikonnal Az oszlopok ki/bekapcsolása és Táblázat mentése excel vagy szöveges fájlba műveletek végezhetők el.

Árkategória elnevezések

A tételekhez korlátlan számú árkategória hozható létre, pl. kiskereskedelmi ár, nagykereskedelmi ár, viszonteladói karton ár, földrajzi régiós ár. Az árkategóriák pénzneme is megadható, így biztosított, hogy egy tétel rendelkezhessen HUF-os és EUR-os árral is, az árak között pedig nem az árfolyam a kapcsolat.

 • Az árkategóriák és a hozzájuk tartozó árak a Törzsadatok / Árkategóriák / Árkategória elnevezések menüpont alatt hozhatók létre és állíthatók be a Felvitel gombbal, vagy
 • Az ügyfelek alapértelmezett árkategóriája az ügyfél adatlap Pénzügy fülén választható ki.

Tétel és szolgáltatás csoportok

Mikor ajánlott ezzel a működéssel élni?

A funkció használata nagy számú termékkel foglalkozó vállakozások munkáját támogatja.

 • a jövedelmezőségről képet adó kimutatások termékcsoportokra is leképezhetők
 • raktár lekérdezés termék csoport raktárkészlet értékére
 • étékesítési mutatók lekérdezése termékcsoportra

Ha egyszer a kategóriával él a felhasználó - egy adott termékkört csoportba emelt -, a Törzsadatokban történő termékre vonatkozó műveletek, új termék Felelvitel, meglevő termék Módosítás során a termékcsoport azonosítást alkalmazni kell, a csoporthoz rendelés nem maradhat el. A leggyakorlatiasabb eljárás a termékcsoportos működés elindításakor, az, ha egész termékpelattánkra megtervezzük a csoportokat és azokat egyszerre létre is hozzuk a Törzsadatok / Tétel és szolgáltatás csoportok menüben.

Tétel összekapcsolási listák

Ha termék vagy szolgáltatás gyakran kerül kiszállításra, számlázásra egyéb termékkel vagy szolgáltatással együtt, vagy akció keretében speciális árazású csomagként, hasznos a tétel összekapcsolás funkció. Elérhető az alap Számlázó Modulból is, de elsősorban készletnyilvántartást és gyártási folyamatokat támogat.

Tételek összekapcsolása

 • a Tételek és szolgáltatások törzsben létre kell hozni a tétel csomagot és alkotóelemeit is, ha azok még nincsenek felvíve:
  • a csomag neve pl. Ajándék csomag
  • a csomagot alkotó termék/szolgáltatás neve, pl. Palack bor,
  • a csomagot alkotó további termék/szolgáltatás neve, pl. Tábla csoki.
 • Ezután a Tétel összekapcsolási listák menüpont alatt a
  • Felvitel ablak Szülő mezőjébe ki kell választani a csomagot, pl. Ajándék csomag és a Gyermek mezőben az első alkotó elemet, pl. a Palack bort, majd a Rendben gombbal rögzíteni ezt az elemet. Természetesen a mennyiségek is beállíthatóak, azaz 2 palack bor is tehető az ajándékcsomagba.
  • Minden további alkotó elemet, pl. Tábla csoki, további Felvitel, Szülő kiválasztása és Gyermek kiválasztása mezővel lehet rögzíteni.

Készletek kezelése

Számla - vagy bármilyen bizonylat írásakor, a készletről nem 1 db Ajándék csomag kerül majd levonásra, hanem annak összetevői, azaz a csoki és a bor a megfelelő mennyiséggel. A bizonylaton Ajándék csomag megnevezés lesz olvasható.

Tételek árkategória árai

A Törzsadatok / Árkategóriák / Árkategória árak menüben adhatók a termékek, szolgáltatások árkategóriáihoz árak.

 • A felbukkanó listában akkor van elem, ha a Tételek és szolgáltatások törzsben vannak már tételek.
 • A Megnevezés oszlop mellett alapértelmezetten megjelennek az Eladási árak, vagy listaárak, és a létrehozott árkategóriák, pl Nagykereskedelmi vagy Külföldi viszonteladói ár.
 • Árak tömegesen is importálhatók külső adatfájlokból, pl. .xls fájlból az Import gombbal.
 • Módosítani az Áradatlap gombbal lehet.

Ügyfél kedvezmények tétel és szolgáltatás csoportokra

Az Ügyfél kedvezmények tétel és szolgáltatás csoportokra a Törzsadatok / Árkategóriákalmenü alatt érhető el és az elnevezés szerinti beállítás végezhető el bene. Partner egységes kedvezménye az Ügyfelek almenü adatlapon a Pénzügy fülön adható meg.

Egyedi adatmezők kezelése

A ProgramTECH MOST szoftverben jellemzően számos adatmező tartozik tételhez, ügyfélhez vagy bármely egyéb adathoz. Ugyanakkor előfordul, hogy a beépített adatmezők nem elégségesek. Ezt a hiányt oldja fel az egyedi adatmező funkció. Egyedi adatmezőt a Felhasználó hoz létre saját igényeinek megfelelően.

Alkalmazás ötletek

 • számlák, szállítólevelek, díjbekérők és árajánlatok mellé jegyzetelési lehetőség
 • tételek és szolgáltatás törzsben tételekkel kapcsolatos műszaki jellemzők rögzítése
 • a dokumentum kitöltő modul segítségével nyomtatható formadokumentumokra is felvehetők az egyedi mezők, így pl. adásvételi szerződés nyomtatható az egyedi mezőben megadott további ügyféladattal

Hogyan működik?

Tételezzük fel, hogy az Ügyfelek törzsben szükséges ügyfelenként további adatokat is tárolni. Létrehozásuk:

 • Belépés a Törzsadatok / Ügyfelek menüpontba
 • Kattintsunk az ügyféllista táblázat alatti kis ikonok között a ||| ikonon megjelenő Egyedi mezők szerkezete menüpontra.
 • A megjelenő új ablakban a Felvitel gombra kattintva vihetők fel új adatmezők az elnevezés, hogy kötelező-e vagy sem, az adattípusa megadásával. A fenti négy mező a lépés ismételgetésével hozható létre. Ugyanitt törölhető és módosítható már létező adatmező.
 • A Bezár gombra kattintva a létrehozott adatmezők szerkesztése véget ér, az adott törzsadat tábla bezárul.
 • Újra belépve az Törzsadatok / Ügyfelek menüpontba már az új mezők részei a táblázatnak, az ügyfelenkénti értékek a Módosítás gombon adhatók meg.
 • Új ügyfél felvitele esetén a kötelező egyedi adatmezők bekérésre kerülnek.
 • Van lehetőség az egyedi adatmezők értékeinek módosítására közvetlenül a táblázat alatt található ||| gomb Egyedi adatmezők értékei menüpont alatt.

Raktár készlet korrekció okok

A raktár készlet a készlet adatok böngészése menüben megtekinthető és módosítható is egyben, Ez nagyon gyakorlatias felhasználást tesz lehetővé. A munkavégzés közben feltárt készlet hibákat azonnal javítani lehet, viszont egy okot ki kell választani ami a módosítást szükségessé tette. A módosítás természetesen naplózásra kerül!